کازرسانی به روستاهای درسجین و شیورین و……زنجان2018-05-19T10:00:35+04:30

Project Description

کازرسانی به روستاهای درسجین و شیورین و......زنجان

دسته بندی گاز
عنوان کازرسانی به روستاهای درسجین و شیورین و……زنجان
زمان شروع 04/09/89
زمان پایان 24/06/91
کارفرما شرکت گاز زنجان
مدیر پروژه کیوان مهرپور