پروژه تربیت نیروی ماهر صنعت2018-05-22T07:40:28+04:30

Project Description

پروژه تربیت نیروی ماهر صنعت

دسته بندی آموزشی
عنوان پروژه تربیت نیروی ماهر صنعت
زمان شروع ۰۱/۰۸/۸۳
زمان پایان ۰۱/۰۴/۹۰
کارفرما مدیریت آموزش صنایع پتروشیمی ایران
مدیر پروژه علی مهرپور