گازرسانی به محور صنعتی شامی شاپ2018-05-19T08:12:18+04:30

Project Description

گازرسانی به محور صنعتی شامی شاپ

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به محور صنعتی شامی شاپ
زمان شروع ۲۴/۰۹/۸۹
زمان پایان ۱۹/۱۲/۹۰
کارفرما شرکا گاز قزوین
مدیر پروژه کیوان مهرپور