گازرسانی به محور صنعتی شامی شاپ2018-05-19T08:12:18+04:30

Project Description

گازرسانی به محور صنعتی شامی شاپ

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به محور صنعتی شامی شاپ
زمان شروع 24/09/89
زمان پایان 19/12/90
کارفرما شرکا گاز قزوین
مدیر پروژه کیوان مهرپور