گازرسانی به روستاهای تاکستان و بویین زهرا2018-05-19T10:08:17+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای تاکستان و بویین زهرا

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به روستاهای تاکستان و بویین زهرا
زمان شروع ۲۸/۰۸/۸۸
زمان پایان ۱۲/۰۸/۸۹
کارفرما شرکت گاز قزوین
مدیر پروژه امیر صادق نژاد