خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای کلیشم، هلوکله، نرس و … دو هزار تنکابن2018-05-19T12:38:50+04:30

Project Description

خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای کلیشم، هلوکله، نرس و ... دو هزار تنکابن

دسته بندی گاز
عنوان
خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای کلیشم، هلوکله، نرس و … دو هزار تنکابن
زمان شروع 28/02/96
زمان پایان در دست اجرا
کارفرما
شرکت گاز استان مازندران
مدیر پروژه حمید کاظمی