تغییر مسیر 6200 متر از خط لوله گاز “16 سقز – بانه2018-05-19T08:30:10+04:30

Project Description

تغییر مسیر 6200 متر از خط لوله گاز "16 سقز - بانه

دسته بندی گاز
عنوان تغییر مسیر 6200 متر از خط لوله گاز “16 سقز – بانه
زمان شروع 90/07/16
زمان پایان 91/08/20
کارفرما منطقه 8 عملیات انتقال گاز
مدیر پروژه اسد مهرپور