احداث خط لوله تغییر مسیر “۱۲ فرآورده اهواز/نظامیه2018-05-22T09:28:51+04:30

Project Description

احداث خط لوله تغییر مسیر "۱۲ فرآورده اهواز/نظامیه

دسته بندی نفت
عنوان احداث خط لوله تغییر مسیر “۱۲ فرآورده اهواز/نظامیه
زمان شروع ۸۹/۸/۸
زمان پایان ۹۰/۸/۸
کارفرما خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
مدیر پروژه اسد مهرپور