نیروهای انسانی2018-05-26T10:01:37+04:30

نیروهای انسانی

چارت توزیع نیروی انسانی به تفکیک تحصیلات

 • دکتری
 • کارشناسی ارشد
 • کارشناسی
 • فوق دیپلم
 • دیپلم
ردیف تحصیلات تعداد درصد
۱ دکتری ۲ ۵
۲ کارشناسی ارشد ۸ ۲۰
۳ کارشناسی ۲۵ ۶۲٫۵
۴ فوق دیپلم ۲ ۵
۵ دیپلم ۳ ۷٫۵

چارت توزیع نیروی انسانی به تفکیک تحصیلات

 • معماری
 • مدیریت
 • حسابداری
 • راه‌ و‌ شهرسازی
 • برق
 • صنایع
 • مهندسی تکنولوژی جوشکاری
 • عمران سد و شبکه
 • نقشه بردار
 • ساختمان
 • عمران آب
 • عمران
 • مکانیک
 • سایر
ردیف تحصیلات تعداد درصد
۱ معماری ۴ ۱۰
۲ مدیریت ۵ ۱۲٫۵
۳ راه و شهرسازی ۱ ۲٫۵
۴ مهندسی تکنولوژی و جوشکاری ۱ ۲٫۵
۵ عمران سد و شبکه ۱ ۲٫۵
۶ نقشه برداری ۱ ۲٫۵
۷ ساختمان ۲ ۵
۸ عمران آب ۲ ۵
۹ عمران ۱۱ ۲۷٫۵
۱۰ مکانیک ۴ ۱۰
۱۱ حسابداری ۱ ۲٫۵
۱۲ برق ۲ ۵
۱۳ صنایع ۱ ۲٫۵
۱۴ سایر ۴ ۱۰